RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych w Wadowicach z siedzibą przy ul. Karmelickiej 24, 34-100 Wadowice (NIP 551-263-58-56), zwany dalej Domem Rekolekcyjnym.
 2. Dom Rekolekcyjny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – o. Przemysława Pliszczyńskiego OCD, z którym można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres biuro@domrekolekcyjny.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Pozyskanie Państwa danych osobowych następuje drogą telefoniczną, mailową, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.domrekolekcyjny.pl, a także osobiście na recepcji Domu Rekolekcyjnego.
 4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją usług (zapisy na rekolekcje, rezerwacje, rejestracja gości, obsługa płatności, dokumenty księgowe, kontakt) oraz, po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celach marketingowych.
 5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, wiek, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, status osoby (duchowna/świecka).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, wyłączając podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Dane osobowe dotyczące realizacji usługi lub niezbędne do wystawienia faktury przechowywane będą przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w Domu Rekolekcyjnym, natomiast ich przetwarzanie w celach marketingowych będzie trwało do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 12. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 13. Podanie przez Państwa w/w danych osobowych jest dobrowolne. Równocześnie informujemy, że jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług.
 14. Działania marketingowe takie, jak wysyłka informacji drogą mailową wymagają uzyskania od Państwa odrębnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1.